سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به روند رو به رشد این دانشگاه، گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حال حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم(دانشگاه نوآور) است. دکتر شعبان شتایی با اشاره به حضوری شدن آموزش در دانشگاه‌ها به خبرنگار ایسنا گفت: گرچه آموزش حضوری دانشگاه ها […]

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به روند رو به رشد این دانشگاه، گفت: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حال حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم(دانشگاه نوآور) است.
دکتر شعبان شتایی با اشاره به حضوری شدن آموزش در دانشگاه‌ها به خبرنگار ایسنا گفت: گرچه آموزش حضوری دانشگاه ها هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده اما فرایند و روند بازگشایی مراکز آموزش عالی به سمت حضوری شدن در حرکت بوده و تصمیمات ستاد ملی کرونا به این سمت متمایل است. وی با اشاره به اینکه چالش ها و اُفت‌های ایجاد شده در حوزه دانش موجب شده تا مدیران حضوری بودن دانشگاه ها را در دستور کار قرار دهند، بیان کرد: حضور فیزیکی دانشجو در دانشگاه ها یک روند اصلی و منسجم است که متأسفانه طی این مدت به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا گسسته شد. سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اضافه کرد: متأسفانه در مدت شیوع کرونا شاهد گسست علمی، عاطفی و همچنین گسست روابط بین دانشجو و استاد و حتی روابط بین دانشجو با دانشجو بودیم و امیدوارم در ادامه با مدیریت شرایط این روابط ترمیم شود. شتایی با تأکید بر اینکه دو سال شاهد حضور دانشجویان نبودیم و این غیرحضوری شدن دانشگاه ها، خسارت هایی را به دنبال داشته است، افزود: گرچه این خسارت ها کوتاه مدت بوده اما در حال حاضر با حضور دانشجویان در دانشگاه ها خود را نشان داده است. وی با بیان اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روند رو به رشدی دارد، گفت: این دانشگاه از نسل اول(آموزش)، نسل دوم(آموزشی و پژوهشی) عبور کرده و به سمت نسل سوم(نسل کارآفرینی) وارد شده و در حال حاضر در حال حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم(دانشگاه نوآور) است؛ البته این مهم نه به معنای یک فرایند تکلیفی بلکه در مقام عمل و اجرا در حال انجام است. سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان متذکر شد: فرایندها و مسائل زیربنایی حرکت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به سمت دانشگاه نسل چهارم طی سال های گذشته انجام شده و کارخانه نوآوری، ساختمان نوآوری و مراکز رشد در دانشگاه وجود دارد و در ادامه به سمت پردیس های علم و فناوری حرکت خواهیم کرد. شتایی، تشکیل حلقه اتصال بین دانشگاه و فناوری را ضروری خواند و تصریح کرد: دانشگاه باید به سمت فناوری ها و نوآوری ها حرکت کند، دورنمای این مهم مشخص است و بخشی از زیرساخت های آن فراهم شده و بخشی دیگر باید در ادامه فراهم شود.