• منتشر شده در پنج شنبه, 19 دی 1398 08:25

ضرورت استانداردهای حسابداری برای شهرداری‌ها

زهرانور محمدیان /

 

چارچوب نظري، نقش اساسی را در هدایت نظام حسابداري و گزارشگري مالی ایفا می‌کند، زیرا مفاهیم بنیادي و اهداف حسابداري و گزارشگري مالی را در بر‌می‌گیرد.  
پیش شرط اجراي نظام حسابداري و گزارشگري مالی کارآمد، تدوین چارچوب نظري، اصول حسابداري و گزارشگري مالی بر اساس ویژگی‌هاي محیطی و نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش‌هاي مالی می‌باشد.
در اين راستا، تأثير تدوين استانداردهاي حسابداري بر عواملی همچون افزايش كيفيت گزارشگري مالي، بهبود فرآيند حسابرسي و اعتباردهي به گزارش‌هاي مالي، بهبود مديريت مالي، استقرار يك نظام حسابداري و گزارشگري مطلوب مبتني بر ايفاي مسووليت پاسخگويي و ايجاد بستر لازم جهت ارزيابي عملكرد و ارزيابي ايفاي مسووليت پاسخگويي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها حاكي از تأثير مثبت و معنادار تدوين استانداردهاي حسابداري براي شهرداري‌ها بر مبناي كليه‌ عوامل
پنج گانه بالاست.
بنابراين، تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر چارچوب نظري براي شهرداري‌ها ضروري است.
نهادهاي بخش عمومی ایران نظیر دولت و واحدهاي تابع، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامی، تحت تاثیر ویژگی‌هاي محیطی و مقررات خاصی قرار دارند که به رغم وجوه تشابه در خور ملاحظه با نهادهاي مشابه در سایر کشورها، وجوه تفاوت نسبتاً زیادي همچون نظام سیاسی، ساختار قدرت، نحوه تامین منابع مالی فعالیت‌هاي حاکمیتی این نهادها، نقش و مشارکت بیش از اندازه این قبیل نهادها در اقتصاد عمومی و اتکاي بیش از اندازه این قبیل نهادها در اقتصاد عمومی و اتکاي بیش از حد دولت به منابع حاصل از فروش نفت، آنها را از بسیاري جنبه‌ها از نهادهاي مشابه در کشورهاي دیگر متمایز می‌کند.
بر این اساس، به‌کارگیري استانداردهاي حسابداري مصوب هیات‌هاي استانداردگذار کشورهاي دیگر براي بخش عمومی ایران نمی‌تواند سازگار باشد.
براي حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی ایران باید چارچوب نظري و به تبع آن استانداردهاي مناسبی بر مبناي ویژگی‌هاي محیطی، نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان، نظام سیاسی، سطح مطالبات شهروندي و آستانه تحمل مقامات اجرایی در ایفاي مسوولیت پاسخگویی و نظایر آن
تدوین شود.
استفاده کنندگان از گزارش‌هاي مالی: استفاده کنندگان بدین شرح اولویت بندي شده است،
1- شهروندان 2-  نمایندگان قانونی و نهادهاي نظارتی 3- دولت و واحدهاي تابعه 4- سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان 5- مدیران و مقامات اجراي شهرداري‌ها.
سیستم حسابداري و گزارشگري مالی نهادهاي بزرگ بخش عمومی که شهرداري‌ها از جمله آنها هستند باید بر اساس ویژگی‌هاي محیطی، نیازهاي اطلاعاتی استفاده کنندگان و هدف آنها از استفاده از گزارش‌هاي مالی
طراحی شود.
از آنجا که چارچوب نظري در برگیرنده مفاهیم بنیادي و نقشه راهی است براي تدوین اصول و ضوابط حسابداري و گزارشگري مالی، لذا از تعدادي بیانیه اصول حاوي ضوابط و رهنمودهاي شناخت، ثبت و گزارشگري مالی تشکیل شده است.
از این رو، حصول اطمینان از سازگاري ضوابط مندرج در بیانیه‌هاي اصول حسابداري با ویژگی‌هاي محیطی فعالیت‌هاي شهرداري‌ها، قوانین و مقررات حاکم بر مصرف و به‌کارگیري منابع مالی و همچنین امکانات و مقدورات شهرداري‌ها، ضروري
 به‌نظر می‌رسید.
در این پژوهش تلاش گردید ضوابط مندرج در بیانیه‌هاي اصول که تقریبا همه جوانب یک سیستم حسابداري و گزارشگري مالی را پوشش می‌دهد، به نحوي ساده و قابل فهم به نظر خواهی
گذاشته شود.
در این نظر خواهی که تعداد در خور ملاحظه‌اي از کارشناسان مالی، مدیران و اعضاي شوراهاي اسلامی شهرها در آن شرکت داشتند، با استفاده از پرسش‌نامه‌اي که براي همین منظور تهیه گردید، سازگاري و مناسب بودن ضوابط مطروحه در بیانیه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتیجه
با توجه به نتایج‌ مختلف در مورد برخی شهرداری‌ها اهم از شهرداري تهران و سایر کلان شهرهاي کشور پیشنهاد می‌شود که زمینه لازم را براي طراحی و اجراي یک سیستم حسابداري و گزارشگري مالی مناسب و مبتنی بر ضوابط مندرج در بیانیه‌هاي مفهومی و اصول حسابداري مصوب کارگروه تدوین مبانی نظري شهرداري، فراهم کنند.
سیستم حسابداري و گزارشگري مالی که بر مبناي این ضوابط طراحی می‌شود و توافق عمومی کارشناسان مالی شهرداري‌هاي کشور را به همراه دارد، می‌تواند راه را براي ایفا و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی عمومی حاکم بر مصرف و به‌کارگیري منابع شهرداري‌ها هموار نماید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی