آخرین اخبار :
  • منتشر شده در سه شنبه, 11 آذر 1399 09:31
مدیرکل امور مالیاتی مازندران خبر داد:

بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده

 
 
 
 

مدیـر کل امور مالیاتی مازندران با اشـاره بـه مصوبات چهل و پنجمین جلسـه سـتاد ملی مدیریت کرونـا از تمدید احکام اجرایـی، اعتـراض بـه اوراق مالیاتی، تمدید زمان بخشـودگی جرائـم، تسـلیم اظهارنامـه، صـدور پروانـه کسـب و ارایـه صورت‌هـای مالی حسابرسـی شـده خبـر داد.
حمـزه ای بـه اسـتناد مصوبـات چهـل و پنجمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا، تشـریح کـرد: مـوارد مقـرر در قانـون مالیات هـای مسـتقیم و ق انـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای مهلـت زمانـی اعتراض بـه اوراق مالیاتی که آخریـن مهلت آن از تاریخ 1399.09.01 تـا 1399.11.01 باشـد، و نیـز احـکام اجرای مـاده (238) قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و مـاده 29 قانـون ارزش افـزوده بـرای مـدت مذکـور ، بـه مـدت یـک و نیـم مـاه تمدیـد می شـود.
وی افـزود: بخشـودگی جرایـم پرداخـت نشـده بدهـی مالیـات و عـوارض قانـون موسـوم بـه تجمیـع عـوارض مصـوب 1381.10.22 بـه شـرط پرداخت اصـل مالیات و عـوارض از اول آذر مـاه تـا پایـان سـال 1399 تمدیـد مـی شـود.
مدیـر کل امـور مالیاتـی از تمدیـد یـک ماهـه مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـوم و چهـارم سـال 1399 و سـر رسـید پرداخـت مالیـات آن بـرای کلیـه مودیـان مالیاتـی گفـت و اشـاره کـرد; صـدور یا تجدیـد پروانه کسـب یا کار اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده (186) قانـون مالیات های مسـتقیم تـا پایـان سـال 1399 نیاز بـه اخذ گواهـی پرداخت یا ترتیـب پرداخـت بدهـی مالیاتـی
نخواهد داشـت.
حمزه‌ای تصریـح کـرد: کلیـه عملیـات اجرایی موضـوع فصل نهـم از باب چهـارم قانون مالیات های مسـتقیم (وصول مالیات) تا 1399.11.01 بـرای اشـخاص حقیقی موقوف الاجرا می شـود . و آخریـن مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات عملکـرد اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده (110) قانـون مالیـات های مسـتقیم که در بـازه زمانـی 1399.09.01 تا 1399.11.01 باشـد ، تـا تاریـخ30/ 11 /1399 تمدیـد می شـود.
وی در خاتمـه گفـت: مهلـت ارائـه صورت‌های مالی حسابرسـی شـده توسـط سـازمان حسابرسـی یا موسسـات حسابرسی عضو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران موضـوع مـاده (272) قانـون مالیـات هـای مسـتقیم بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه در اجـرای مقـررات مـاده مذکـور ملـزم بـه ارائـه ی صـورت هـای مالـی حسابرسـی شـده مـی باشـند حداکثـر تـا تاریـخ 1399.11.30 تمدیـد مـی شـود.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی